top of page
fotofolies.jpg

Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1 De fotografe:  Fotofolies  / Liesbeth De Schamphelaere
1.2 Klant: degene met wie de fotografe een overeenkomst is aangegaan
1.3 Partijen: de fotografe en klant samen

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door de fotografe.
2.2 Partijen sluiten de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden van de klant of derden uitdrukkelijk uit.

3. Aanbiedingen en offertes
3.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Een offerte is maximaal 14 dagen geldig (inclusief weekend- en feestdagen), tenzij een andere termijn is bepaald.
3.3 Als de klant de offerte niet schriftelijk binnen de voormelde termijn aanvaardt, dan vervalt de offerte.
3.4 Offertes gelden niet voor nabestellingen of toevoegingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

4. Aanvaarding
4.1 Bij aanvaarding van een offerte door de klant behoudt de fotografe het recht om de offerte alsnog binnen drie dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
4.2 Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt de fotografe slechts nadat de klant op schriftelijke wijze heeft bevestigd.
4.3 Wanneer de offerte wordt aanvaard, betaalt de klant een voorschot. Na betaling is de datum van de fotosessie gereserveerd.

 

5. Annulering
5.1 Indien de klant de fotosessie annuleert is hij 30% van de prijs verschuldigd als forfaitaire en conventionele schadevergoeding.
5.2 Bij annulatie gedurende, of na, de laatste 48 uur voor aanvang van de fotosessie zal het integrale goedgekeurde offertebedrag worden aangerekend als vergoeding voor de misgelopen opbrengsten en gemaakte kosten.

 

6. Prijzen
6.1 Alle prijzen die de fotografe hanteert zijn in euro’s. Bovenop de pakketprijs staat de klant in voor de overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
6.2 Prijzen die op de website vermeld staan, kunnen te allen tijden worden gewijzigd. De nieuwe prijzen zijn van toepassing op alle shoots die vanaf die datum worden geboekt.
6.3 De prijs voor een dienstverlening wordt bepaald op basis van de pakketprijs die per type fotoshoot wordt bepaald.
6.4 De prijs voor extra uren wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven.
6.5 Indien partijen voor een dienstverlening een totaalbedrag zijn overeengekomen, dan is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben bedongen dat het een vaste prijs is waarvan niet kan worden afgeweken.

 

7. Betalingen en betalingstermijn
7.1 Bij het aanvaarden van de offerte voor fotosessies betaalt de klant het volledige bedrag op de offerte. De boeking is pas bevestigd van zodra het offertebedrag is betaald.  
7.2 Betwistingen m.b.t. het factuurbedrag worden binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis gebracht van de fotografe.


8. Gevolgen van laattijdige betaling
Bij gebreke aan betaling van het factuurbedrag 30 dagen na factuurdatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 100 euro.

 

9. Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

10. Verzekering
De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
- Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;
- Zaken die van de fotografe bij de klant aanwezig zijn;
- De klant geeft op eerste verzoek van de fotografe de verzekeringspolissen ter inzage.

 

11. Garantie
Als partijen een dienstenovereenkomst zijn aangegaan, bevat deze voor de fotografe uitsluitend inspanningsverplichtingen.

 

12. Uitvoering van de overeenkomst
12.1 De fotografe heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
12.2 De klant zorgt ervoor dat de fotografe tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
12.3 Als de klant er niet voor heeft gezorgd dat de fotografe tijdig kan beginnen aan de opdracht, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten of extra uren voor rekening van de klant.


13. Informatieverstrekking door de klant
13.1 De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze ter beschikking van de fotografe.
13.2 De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
13.3 Indien en voor zover de klant hierom verzoekt, stuurt de fotografe de betreffende documenten terug. Dit geschiedt op voor rekening van de klant.
13.4 Stelt de klant de door de fotografe gevraagde informatie, gegevens of bescheiden niet, niet tijdig, of niet behoorlijk beschikbaar, waardoor de uitvoering van de overeenkomst vertraging oploopt, dan zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten/gepresteerde uren voor
rekening van de klant.


14. Intellectuele eigendom
14.1 De fotografe behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen,
schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
14.2 De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de fotografe (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
14.3 De klant zal de foto’s niet gebruiken voor welk commercieel gebruik dan ook zonder toestemming van de fotografe.

 

15. Oplevering van het beeldmateriaal
15.1 De fotografe maakt een selectie uit alle gemaakte foto’s en bewerkt ze in haar eigen stijl op een gekalibreerd scherm.
15.2 De klant is zich ervan bewust dat het bekijken van de foto’s op een niet-gekalibreerd scherm een iets afwijkend beeld kan weergeven.
15.3 De bewerking van de foto’s is natuurlijk en waarheidsgetrouw, bij- of wegwerkingen worden beperkt.
15.4 De geselecteerde foto’s worden met watermerk in een online galerij gepubliceerd. Originelen worden nooit naar de klant gestuurd.
15.5 De foto’s in de online galerij blijven 3 maand beschikbaar. Na deze termijn, die aanvangt op dag van het delen van de foto’s via de online galerij, is de fotografe gerechtigd om deze foto’s te verwijderen uit haar bestanden.
15.6 Klanten kunnen het overeengekomen aantal foto’s uitkiezen. Voor elke extra foto wordt een supplement aangerekend.
15.7 Fotoprints, albums en dergelijke worden pas geleverd na betaling van het volledig verschuldigde bedrag.

 

16.    Cadeaubonnen
16.1 Cadeaubonnen uitgegeven door de fotografe zullen een geldigheidsduur hebben van 1 jaar na de aankoopdatum.
16.2 Cadeaubonnen worden uitgeschreven voor een bepaald bedrag in euro of voor een fotoshoot-pakket. De cadeaubonnen zijn strikt persoonlijk en niet inwisselbaar voor geld.

 

17. Publicatie van beeldmateriaal
17.1 De fotografe behoudt het recht om zelf te bepalen welke foto’s op haar website of social-media kanalen worden gepost.
17.2 Indien de klant niet wil dat bepaalde foto’s worden gepubliceerd, dient hij dit zo snel mogelijk schriftelijk te laten weten.

 

18. Vrijwaring
De klant vrijwaart de fotografe tegen alle aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit de door haar geleverde producten en/of diensten.

 

19. Klachten
Klachten betreffende de geleverde goederen en/of diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk en aangetekend toekomen binnen de 8 dagen na levering.

 

20. Ingebrekestelling
De klant dient ingebrekestellingen tijdig schriftelijk kenbaar te maken aan de fotografe via een aangetekend schrijven.

 

21. Aansprakelijkheid
A. Aansprakelijkheid van de fotografe

21.1 De fotografe is uitsluitend aansprakelijk voor reëel geleden rechtstreekse schade waarvan het bewijs door de klant wordt aangetoond, met een maximum van het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeraar van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
21.2 De fotografe is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

B. Hoofdelijke aansprakelijkheid van klanten

21.3 Als een overeenkomst werd aangegaan met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan de fotografe verschuldigd zijn.

 

22.    Recht op ontbinding
22.1 In geval van faillissement, kennelijk onvermogen of uitstel van betaling zal de fotografe de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen.
22.2 Bij wanbetaling behoudt de fotografe zich het recht voor om verdere leveringen van haar producten/diensten stop te zetten en wordt de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling beschouwd als ontbonden voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
22.3 Bij eenzijdige contractbreuk of bij ontbinding van de overeenkomst door de klant is deze een schadevergoeding verschuldigd van minimum 30% van de aanvaarde offerte- of factuurprijs. Als de reële schade groter is dan behoudt de fotografe het recht om deze te bewijzen en te vorderen.

 

23.    Overmacht
Gevallen van overmacht, oorzaken die bij leveranciers, vervoerders of bij posterijen liggen en elke onvoorziene omstandigheid die de normale uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, schorten de uitvoering van de verbintenissen op, zonder dat de klant hiervoor een schadevergoeding kan eisen.

 

24.    Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.

 

25.    Gevolgen nietigheid
Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 

26.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter
26.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
26.2 De Belgische rechter in het arrondissement waar de fotografe is gevestigd/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Deze rechter is:
    - Het vredegerecht te Deurne;
    - Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen  afdeling Antwerpen;
    - Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen;
    - Hof van Beroep te Antwerpen.

 

27.    Aanvaarding algemene voorwaarden
Door het aanvaarden van de offerte of factuur wordt de klant geacht de algemene voorwaarden te hebben aanvaard.

Opgesteld te Antwerpen op 1 juni 2020

bottom of page